• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

17571 hồ sơ

Đã xử lý

17548 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2465

Hồ sơ đã xử lý

2281

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

3520

Hồ sơ đã xử lý

3080

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

3329

Hồ sơ đã xử lý

3753

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

3198

Hồ sơ đã xử lý

3357

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2564

Hồ sơ đã xử lý

2530

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

352

Hồ sơ đã xử lý

354

100.0 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Đông Tiến 33 11 21 1 33 0 100% 0 0 0 0
2 UBND xã Đông Thịnh 31 17 14 0 30 0 100% 0 0 0 1
3 UBND xã Đông Yên 27 13 13 1 23 0 100% 3 1 0 0
4 UBND xã Đông Hòa 13 7 6 0 13 0 100% 0 0 0 0
5 UBND xã Đông Phú 22 8 14 0 22 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Đông Văn 27 10 17 0 26 0 100% 1 0 0 0
7 UBND xã Đông Quang 36 25 11 0 36 0 100% 0 0 0 0
8 UBND xã Đông Nam 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
9 UBND thị trấn Rừng Thông 32 7 23 2 32 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Đông Minh 17 10 7 0 17 0 100% 0 0 0 0
11 UBND xã Đông Thanh 35 12 23 0 35 0 100% 0 0 0 0
12 UBND xã Đông Hoàng 34 14 16 4 33 0 100% 1 0 0 0
13 UBND xã Đông Ninh 1 0 0 1 1 0 100% 0 0 0 0
14 UBND xã Đông Khê 22 9 13 0 22 0 100% 0 0 0 0
15 UBND huyện Đông Sơn 217 7 20 190 27 0 100% 182 0 7 1
TỔNG

551

154

198

199

354

0

100%

187

1

7

2

Top