• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

8666 hồ sơ

Đã xử lý

8443 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

912

Hồ sơ đã xử lý

959

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

1876

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1917

Hồ sơ đã xử lý

1829

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1646

Hồ sơ đã xử lý

1643

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1853

Hồ sơ đã xử lý

1806

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

353

Hồ sơ đã xử lý

330

100.0 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Đông Tiến 25 25 0 0 25 0 100% 0 0 0 0
2 UBND xã Đông Thịnh 17 13 0 4 15 0 100% 2 0 0 0
3 UBND xã Đông Yên 35 32 0 3 28 0 100% 7 0 0 0
4 UBND xã Đông Hòa 18 12 3 3 17 0 100% 1 0 0 0
5 UBND xã Đông Phú 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
6 UBND xã Đông Văn 10 10 0 0 9 0 100% 1 0 0 0
7 UBND xã Đông Quang 16 16 0 0 15 0 100% 1 0 0 0
8 UBND xã Đông Nam 31 31 0 0 31 0 100% 0 0 0 0
9 UBND thị trấn Rừng Thông 37 33 3 1 37 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Đông Minh 35 22 2 11 18 0 100% 17 0 0 0
11 UBND xã Đông Thanh 24 10 14 0 24 0 100% 0 0 0 0
12 UBND xã Đông Hoàng 24 20 1 3 12 0 100% 12 0 0 0
13 UBND xã Đông Ninh 19 7 10 2 19 0 100% 0 0 0 0
14 UBND xã Đông Khê 6 2 0 4 5 0 100% 1 0 0 0
15 UBND huyện Đông Sơn 194 58 29 107 75 0 100% 109 0 7 3
TỔNG

491

291

62

138

330

0

100%

151

0

7

3

Top