• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 203 hồ sơ
Đã xử lý : 287 hồ sơ
Đúng hạn : 287 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 209 hồ sơ
Đã xử lý : 210 hồ sơ
Đúng hạn : 210 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Tiến
Tiếp nhận : 176 hồ sơ
Đã xử lý : 174 hồ sơ
Đúng hạn : 174 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thịnh
Tiếp nhận : 235 hồ sơ
Đã xử lý : 235 hồ sơ
Đúng hạn : 235 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Yên
Tiếp nhận : 89 hồ sơ
Đã xử lý : 88 hồ sơ
Đúng hạn : 88 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hòa
Tiếp nhận : 112 hồ sơ
Đã xử lý : 112 hồ sơ
Đúng hạn : 112 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Phú
Tiếp nhận : 177 hồ sơ
Đã xử lý : 177 hồ sơ
Đúng hạn : 177 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Văn
Tiếp nhận : 174 hồ sơ
Đã xử lý : 174 hồ sơ
Đúng hạn : 174 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Quang
Tiếp nhận : 163 hồ sơ
Đã xử lý : 163 hồ sơ
Đúng hạn : 163 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Nam
Tiếp nhận : 183 hồ sơ
Đã xử lý : 184 hồ sơ
Đúng hạn : 184 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Rừng Thông
Tiếp nhận : 135 hồ sơ
Đã xử lý : 135 hồ sơ
Đúng hạn : 135 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Minh
Tiếp nhận : 244 hồ sơ
Đã xử lý : 244 hồ sơ
Đúng hạn : 244 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thanh
Tiếp nhận : 167 hồ sơ
Đã xử lý : 169 hồ sơ
Đúng hạn : 169 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hoàng
Tiếp nhận : 147 hồ sơ
Đã xử lý : 148 hồ sơ
Đúng hạn : 148 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Ninh
Tiếp nhận : 218 hồ sơ
Đã xử lý : 218 hồ sơ
Đúng hạn : 218 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Khê
Tiếp nhận : 569 hồ sơ
Đã xử lý : 719 hồ sơ
Đúng hạn : 522 hồ sơ
72,6%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top