• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 334 hồ sơ
Đã xử lý : 307 hồ sơ
Đúng hạn : 307 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 177 hồ sơ
Đã xử lý : 176 hồ sơ
Đúng hạn : 176 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Tiến
Tiếp nhận : 109 hồ sơ
Đã xử lý : 109 hồ sơ
Đúng hạn : 109 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thịnh
Tiếp nhận : 142 hồ sơ
Đã xử lý : 143 hồ sơ
Đúng hạn : 143 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Yên
Tiếp nhận : 77 hồ sơ
Đã xử lý : 78 hồ sơ
Đúng hạn : 78 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hòa
Tiếp nhận : 120 hồ sơ
Đã xử lý : 120 hồ sơ
Đúng hạn : 120 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Phú
Tiếp nhận : 90 hồ sơ
Đã xử lý : 90 hồ sơ
Đúng hạn : 90 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Văn
Tiếp nhận : 152 hồ sơ
Đã xử lý : 152 hồ sơ
Đúng hạn : 152 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Quang
Tiếp nhận : 275 hồ sơ
Đã xử lý : 275 hồ sơ
Đúng hạn : 275 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Nam
Tiếp nhận : 256 hồ sơ
Đã xử lý : 255 hồ sơ
Đúng hạn : 255 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Rừng Thông
Tiếp nhận : 142 hồ sơ
Đã xử lý : 142 hồ sơ
Đúng hạn : 142 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Minh
Tiếp nhận : 302 hồ sơ
Đã xử lý : 302 hồ sơ
Đúng hạn : 302 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thanh
Tiếp nhận : 165 hồ sơ
Đã xử lý : 164 hồ sơ
Đúng hạn : 164 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hoàng
Tiếp nhận : 132 hồ sơ
Đã xử lý : 135 hồ sơ
Đúng hạn : 135 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Ninh
Tiếp nhận : 118 hồ sơ
Đã xử lý : 129 hồ sơ
Đúng hạn : 129 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Khê
Tiếp nhận : 821 hồ sơ
Đã xử lý : 1139 hồ sơ
Đúng hạn : 604 hồ sơ
53,0%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top