• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 461 hồ sơ
Đã xử lý : 611 hồ sơ
Đúng hạn : 611 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 280 hồ sơ
Đã xử lý : 280 hồ sơ
Đúng hạn : 280 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Tiến
Tiếp nhận : 177 hồ sơ
Đã xử lý : 177 hồ sơ
Đúng hạn : 177 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thịnh
Tiếp nhận : 246 hồ sơ
Đã xử lý : 245 hồ sơ
Đúng hạn : 245 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Yên
Tiếp nhận : 116 hồ sơ
Đã xử lý : 118 hồ sơ
Đúng hạn : 118 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hòa
Tiếp nhận : 81 hồ sơ
Đã xử lý : 81 hồ sơ
Đúng hạn : 81 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Phú
Tiếp nhận : 132 hồ sơ
Đã xử lý : 132 hồ sơ
Đúng hạn : 132 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Văn
Tiếp nhận : 147 hồ sơ
Đã xử lý : 147 hồ sơ
Đúng hạn : 147 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Quang
Tiếp nhận : 304 hồ sơ
Đã xử lý : 304 hồ sơ
Đúng hạn : 304 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Nam
Tiếp nhận : 273 hồ sơ
Đã xử lý : 276 hồ sơ
Đúng hạn : 276 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Rừng Thông
Tiếp nhận : 155 hồ sơ
Đã xử lý : 155 hồ sơ
Đúng hạn : 155 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Minh
Tiếp nhận : 345 hồ sơ
Đã xử lý : 345 hồ sơ
Đúng hạn : 345 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thanh
Tiếp nhận : 260 hồ sơ
Đã xử lý : 261 hồ sơ
Đúng hạn : 261 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hoàng
Tiếp nhận : 84 hồ sơ
Đã xử lý : 80 hồ sơ
Đúng hạn : 80 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Ninh
Tiếp nhận : 214 hồ sơ
Đã xử lý : 203 hồ sơ
Đúng hạn : 203 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Khê
Tiếp nhận : 1114 hồ sơ
Đã xử lý : 781 hồ sơ
Đúng hạn : 474 hồ sơ
60,7%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top