• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 705 hồ sơ
Đã xử lý : 1206 hồ sơ
Đúng hạn : 1206 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 243 hồ sơ
Đã xử lý : 241 hồ sơ
Đúng hạn : 241 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Tiến
Tiếp nhận : 156 hồ sơ
Đã xử lý : 156 hồ sơ
Đúng hạn : 156 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thịnh
Tiếp nhận : 228 hồ sơ
Đã xử lý : 228 hồ sơ
Đúng hạn : 228 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Yên
Tiếp nhận : 204 hồ sơ
Đã xử lý : 201 hồ sơ
Đúng hạn : 201 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hòa
Tiếp nhận : 104 hồ sơ
Đã xử lý : 104 hồ sơ
Đúng hạn : 104 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Phú
Tiếp nhận : 121 hồ sơ
Đã xử lý : 121 hồ sơ
Đúng hạn : 121 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Văn
Tiếp nhận : 214 hồ sơ
Đã xử lý : 214 hồ sơ
Đúng hạn : 214 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Quang
Tiếp nhận : 292 hồ sơ
Đã xử lý : 292 hồ sơ
Đúng hạn : 292 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Nam
Tiếp nhận : 257 hồ sơ
Đã xử lý : 257 hồ sơ
Đúng hạn : 257 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Rừng Thông
Tiếp nhận : 117 hồ sơ
Đã xử lý : 117 hồ sơ
Đúng hạn : 117 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Minh
Tiếp nhận : 306 hồ sơ
Đã xử lý : 309 hồ sơ
Đúng hạn : 309 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thanh
Tiếp nhận : 207 hồ sơ
Đã xử lý : 205 hồ sơ
Đúng hạn : 205 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hoàng
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 59 hồ sơ
Đúng hạn : 59 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Ninh
Tiếp nhận : 195 hồ sơ
Đã xử lý : 203 hồ sơ
Đúng hạn : 203 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Khê
Tiếp nhận : 1405 hồ sơ
Đã xử lý : 830 hồ sơ
Đúng hạn : 534 hồ sơ
64,3%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top