• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 1072 hồ sơ
Đã xử lý : 531 hồ sơ
Đúng hạn : 531 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 255 hồ sơ
Đã xử lý : 255 hồ sơ
Đúng hạn : 255 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Tiến
Tiếp nhận : 154 hồ sơ
Đã xử lý : 154 hồ sơ
Đúng hạn : 154 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thịnh
Tiếp nhận : 208 hồ sơ
Đã xử lý : 208 hồ sơ
Đúng hạn : 208 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Yên
Tiếp nhận : 254 hồ sơ
Đã xử lý : 261 hồ sơ
Đúng hạn : 261 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hòa
Tiếp nhận : 178 hồ sơ
Đã xử lý : 178 hồ sơ
Đúng hạn : 178 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Phú
Tiếp nhận : 150 hồ sơ
Đã xử lý : 151 hồ sơ
Đúng hạn : 151 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Văn
Tiếp nhận : 183 hồ sơ
Đã xử lý : 183 hồ sơ
Đúng hạn : 183 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Quang
Tiếp nhận : 182 hồ sơ
Đã xử lý : 182 hồ sơ
Đúng hạn : 182 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Nam
Tiếp nhận : 218 hồ sơ
Đã xử lý : 215 hồ sơ
Đúng hạn : 215 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Rừng Thông
Tiếp nhận : 149 hồ sơ
Đã xử lý : 151 hồ sơ
Đúng hạn : 151 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Minh
Tiếp nhận : 321 hồ sơ
Đã xử lý : 318 hồ sơ
Đúng hạn : 318 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thanh
Tiếp nhận : 114 hồ sơ
Đã xử lý : 112 hồ sơ
Đúng hạn : 112 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hoàng
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 41 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Ninh
Tiếp nhận : 200 hồ sơ
Đã xử lý : 192 hồ sơ
Đúng hạn : 192 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Khê
Tiếp nhận : 754 hồ sơ
Đã xử lý : 270 hồ sơ
Đúng hạn : 180 hồ sơ
66,7%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top