• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 424 hồ sơ
Đã xử lý : 242 hồ sơ
Đúng hạn : 242 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 154 hồ sơ
Đã xử lý : 156 hồ sơ
Đúng hạn : 156 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Tiến
Tiếp nhận : 134 hồ sơ
Đã xử lý : 134 hồ sơ
Đúng hạn : 134 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thịnh
Tiếp nhận : 154 hồ sơ
Đã xử lý : 154 hồ sơ
Đúng hạn : 154 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Yên
Tiếp nhận : 253 hồ sơ
Đã xử lý : 247 hồ sơ
Đúng hạn : 247 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hòa
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Phú
Tiếp nhận : 146 hồ sơ
Đã xử lý : 145 hồ sơ
Đúng hạn : 145 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Văn
Tiếp nhận : 158 hồ sơ
Đã xử lý : 158 hồ sơ
Đúng hạn : 158 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Quang
Tiếp nhận : 209 hồ sơ
Đã xử lý : 209 hồ sơ
Đúng hạn : 209 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Nam
Tiếp nhận : 145 hồ sơ
Đã xử lý : 146 hồ sơ
Đúng hạn : 146 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Rừng Thông
Tiếp nhận : 82 hồ sơ
Đã xử lý : 80 hồ sơ
Đúng hạn : 80 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Minh
Tiếp nhận : 290 hồ sơ
Đã xử lý : 290 hồ sơ
Đúng hạn : 290 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Thanh
Tiếp nhận : 71 hồ sơ
Đã xử lý : 71 hồ sơ
Đúng hạn : 71 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Hoàng
Tiếp nhận : 79 hồ sơ
Đã xử lý : 78 hồ sơ
Đúng hạn : 78 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Ninh
Tiếp nhận : 148 hồ sơ
Đã xử lý : 148 hồ sơ
Đúng hạn : 148 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Đông Khê
Tiếp nhận : 261 hồ sơ
Đã xử lý : 178 hồ sơ
Đúng hạn : 92 hồ sơ
51,7%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đông Sơn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top